Regulamin Sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NOWETURBO.EU

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez stronę internetową noweturbo.eu na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie noweturbo.eu za ceny podane na odpowiednich podstronach Strony Internetowej www.noweturbo.eu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona Internetowa dostępna pod adresem www.noweturbo.eu prowadzona jest przez firmę PARTS TREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40 14-200 Iława, NIP: 7441830680, REGON: 522596218 (dalej zwana „noweturbo.eu”), adres poczty elektronicznej: info@noweturbo.eu. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej (z wyjątkiem Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest noweturbo.eu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:

 1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z noweturbo.eu.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.noweturbo.eu – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez noweturbo.eu, w tym w szczególności składać zamówienia na oferowane przez noweturbo.eu Produkty.

 4. Produkt – dostępny na Stronie Internetowej towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a noweturbo.eu, w szczególności nowe turbosprężarki, regulatory ciśnienia doładowania, rdzenie oraz zawory doładowania

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 6. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez noweturbo.eu Klientowi w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 7. Strona Internetowa – strona internetowa noweturbo.eu dostępna pod adresem www.noweturbo.eu.

 8. noweturbo.eu – firma PARTS TREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40 14-200 Iława,  NIP: 7441830680, REGON: 522596218 (dalej zwana „noweturbo.eu”), adres poczty elektronicznej: info@noweturbo.eu.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a noweturbo.eu za pośrednictwem Strony Internetowej.

 10. Zapytanie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty przez noweturbo.eu.

INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystanie przez Klientów z usług, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej oraz dostępu do poczty elektronicznej. Korzystanie przez Klientów z usług świadczonych przez noweturbo.eu również jest możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zdaniu poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z ww. przeglądarek. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej noweturbo.eu oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. noweturbo.eu umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej i składanie zamówień na terenie Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że zamówienia pochodzące od Konsumentów, gdzie miejsce dostawy jest poza granicami Polski realizowane będą wyłącznie poprzez osobisty odbiór Produktu przez Konsumenta pod adresem ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40, 14-200 Iława lub jego wysyłkę na adres dostawy na terenie Polski.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z noweturbo.eu, Klient wybiera Produkty dostępne na Stronie Internetowej poprzez wybranie ich ilości, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione, a Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów lub rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do koszyka wszystkich wybranych Produktów, Klient ma możliwość zmiany ilości Produktów, jakie chce kupić, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia Produktów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.
 3. Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Aktualizowana będzie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), uwzględniająca opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Wartość zamówienia obejmować będzie także kaucję, o której mowa w treści niniejszego regulaminu, natomiast nie obejmuje ewentualnych kosztów montażu zamówionego Produktu.
 4. Po podaniu pełnych danych adresowych i sprawdzeniu poprawności zamówienia, Klient może dodać uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu Produkty wraz z podaniem ich ilości i cen, a także wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez noweturbo.eu Ofertę zakupu tych towarów.
 5. Dokonanie zakupu może nastąpić po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty noweturbo.eu, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a noweturbo.eu.
 6. Do zamówionych Produktów noweturbo.eu dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, zgodnie z żądaniem Klienta zgłoszonym podczas składania zamówienia.
 7. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. noweturbo.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji asortymentu oraz cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane począwszy od najbliższego dnia roboczego.
 8. Klient może także złożyć zamówienie w drodze Zapytania złożonego drogą telefoniczną poprzez kontakt na wskazane na Stronie Internetowej numery telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00. Po złożeniu Zapytania noweturbo.eu w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. Następnie Klient w ciągu 2 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę noweturbo.eu. Z chwilą otrzymania przez noweturbo.eu oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty lub dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Ofertą, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a noweturbo.eu.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Noweturbo.eu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Oferta stanowi inaczej:

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność online za pomocą serwisu PayNow.
 3. Płatność gotówką lub kartą, przy odbiorze osobistym.
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy noweturbo.eu.
 5. Przedpłata na konto noweturbo.eu.
 6. W przypadku niektórych, indywidualnie uzgodnionych Klientów nie będących Konsumentami – faktura z odroczonym terminem płatności.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w Ofercie.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski a dla Klientów nie będących Konsumentami także na terenie Unii Europejskiej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Ofercie, z zastrzeżeniem, że odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

noweturbo.eu udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż opcja ta nie dotyczy przesyłek, które mają zostać dostarczone poza terytorium Polski.
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40, 14-200 Iława – po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z noweturbo.eu.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1 dzień roboczy, chyba że w opisie danego Produktu lub w Ofercie podano inny termin. Zamówienia zrealizowane do godziny 14:30 są wysyłane tego samego dnia roboczego. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie – noweturbo.eu poinformuje Klienta o gotowym do odbioru Produkcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres mailowy.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego noweturbo.eu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawa i zakres odpowiedzialności noweturbo.eu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 1. Pisemnie na adres: PARTS TREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40 14-200 Iława
 2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noweturbo.eu;

Klient w opisie reklamacji powinien wskazać następujący zakres danych:

 1. Informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;
 2. Żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 3. Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez noweturbo.eu.

Klient zobowiązuje się również do dostarczenia – wraz z formularzem reklamacyjnym, dowodu zakupu reklamowanego towaru (w szczególności: paragon fiskalny lub faktura VAT), a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji także karty gwarancyjnej.

Noweturbo.eu ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w terminie ustawowym – 2 lat od chwili wydania mu Produktu, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: PARTS TREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40, 14-200 Iława. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt noweturbo.eu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Zwracany Produkt powinien być kompletny, tj. wyposażony w fabryczne elementy oraz powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń charakterystycznych dla wypadku.

Niezależnie od powyższego, noweturbo.eu udziela gwarancji na oferowane produkty. Okres obowiązywania gwarancji, uzależniony jest od danego rodzaju produktu. Dokument gwarancyjny przesyłany jest przez noweturbo.eu wraz z Produktem. Uprawnienie z gwarancji przysługuje niezależnie od uprawnień z rękojmi.

Procedura zwrotu Produktu, w ramach udzielonej gwarancji, przebiega na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z noweturbo.eu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować noweturbo.eu (PARTS TREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: noweturbo.eu ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres email noweturbo.eu: info@noweturbo.eu).

3) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli opakowanie, w który Produkt został zapakowany, uległo rozerwaniu bądź zniszczeniu, a Produkt nosi znamiona używania bądź montażu i nie jest możliwe, z uwagi na ślady używania/montażu, wprowadzenie przez noweturbo.eu zwróconego Produktu ponownie do obrotu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w sytuacji, w której przedmiotem sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4) W przypadku odstąpienia od umowy noweturbo.eu zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez noweturbo.eu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. noweturbo.eu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

5) noweturbo.eu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6) Klient powinien odesłać lub przekazać kompletny Produkt do noweturbo.eu wraz z dowodem jego zakupu (w szczególności paragon fiskalny) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9) Adres do zwrotów: noweturbo.eu ul. Kazimierza Odnowiciela 2/40, 14-200 Iława.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1) Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2) Noweturbo.eu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Noweturbo.eu

3) W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Noweturbo.eu ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4) Z chwilą wydania przez Noweturbo.eu Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Noweturbo.eu w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5) W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6) Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Noweturbo.eu z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7) Odpowiedzialność Noweturbo.eu w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 3.000 zł. Noweturbo.eu ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

8) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Noweturbo.eu a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Noweturbo.eu.

SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1) Do wykonywania usług świadczonych przez Noweturbo.eu na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2) Wszelkie spory pomiędzy Noweturbo.eu, a Klientem będącym Konsumentem odnoszące się do realizacji Umowy Sprzedaży przez Noweturbo.eu będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

3) Niezależnie od pkt 2 powyżej, Noweturbo.eu niniejszym informuje, że Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Strona ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Noweturbo.eu zastrzega, że korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania jej zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową noweturbo.eu zawierane są w języku zrozumiałym dla Klienta, a w szczególności w języku polskim.

2) NoweTurbo.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4) NoweTurbo.eu poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poprzez przesłanie Klientom zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

SL TURBO

error: Content is protected !!